Pots utilitzar el tarificador per calcular de dues formes: Sobre la base del capital que necessites o sobre quina aportació vols fer.

Data de naixement
Quin capital assegurat necessites?
Quina aportació vols fer?
Com vols fraccionar el rebut?

Vols fer la pòlissa? Necessites assesorament? Vols un projecte personalitzat?
AJUDA'NS A PORTAR ENDAVANT PROJECTES D'APINAS Veure repte
REPTE
1.867 €
ACONSEGUIT
106.24 €
CAPITAL ASSEGURAT
300.000 €
50.000 €
Vols treure la cobertura d’invalidesa?
Rebut
0 €
Del meu rebut quin import es destinarà al repte?
Fer la pólissa Que em truquin Rebre pressupost per mail
Per fer la pólissa cal descarre-
gar la sol•licitud, omplir-la
i enviar-la a:
info@socialpartners.org Descarregar
NOM I COGNOM
TELÉFON
Si feu enviar, rebreu un projecte personalitzat amb el detall de les principals cobertures.

NOM I COGNOM
TELÉFON

MAIL

GUANYS PER TU AL CONTRACTAR EL VIDA SOLIDÀRIA Gaudeix d’un estalvi d’entre un -40% i un -60% segons l’edat.

Mateixes cobertures que un altre assegurança de vida.
N° ASSEGURATS

4

REPTE

1.867 €

ACONSEGUIT

106.24 €

EL NOSTRE REPTE: AJUDA'NS A PORTAR ENDAVANT PROJECTES D'APINAS
Descripció AJUDA'NS A PORTAR ENDAVANT PROJECTES D'APINAS.

El Vida Solidària, és una assegurança de vida col·lectiva que ens permet portar endavant projectes de millora a Apinas.
APINAS
APINAS des del seu naixement a l’any 1967 s’ha consolidat com un projecte col·lectiu de responsabilitat social del que en formen part els mateixos usuaris dels centres i serveis que tenim en funcionament, les seves famílies i els professionals. També s’han implicat un bon nombre de ciutadans, famílies i entitats anoienques que són socis col·laboradors de l’entitat.

PREGUNTES FREQÜENTS

+ Vull veure les cobertures que inclou i el literal que sortirà a la pòlissa

Garantía principal


Fallecimiento por cualquier causa

Qué le cubre:

La Entidad Aseguradora garantiza el pago del Capital Asegurado a los beneficiarios designados en este contrato en caso de Fallecimiento del Asegurado cualquiera que sea la causa, con las delimitaciones y exclusiones establecidas en el presente contrato.

En todo caso, en el momento del Fallecimiento del Asegurado prevalecerá la designación del Beneficiario que en ese momento figure en los registros de la Entidad Aseguradora y por tanto, ésta quedará liberada de cualquier responsabilidad por los pagos efectuados en base a la póliza y con arreglo a las condiciones antes señaladas.

Si en el momento del Fallecimiento o del vencimiento de la póliza no hubiese Beneficiario concretamente designado, ni reglas para su determinación, el Capital Asegurado formará parte del patrimonio del Tomador del seguro.

No le cubre:

Además de las exclusiones generales de la póliza incluidas en el apartado “Exclusiones generales de la póliza”, en esta garantía no está cubierto:

-Suicidio. Se entiende como tal la muerte causada consciente y voluntariamente por el Asegurado. Durante el primer año de vigencia de la cobertura del Asegurado, la Entidad Aseguradora no cubrirá el riesgo de muerte por esta causa, salvo pacto establecido en las condiciones de la póliza. Transcurrido dicho plazo, se asume el mencionado riesgo.

-En caso de Fallecimiento del Asegurado causado dolosamente por su único Beneficiario, la Entidad Aseguradora quedará desligada de sus obligaciones frente a dicho Beneficiario, sumando el Capital Asegurado al patrimonio del Asegurado. Si existieran varios beneficiarios, los no intervinientes en el suceso conservarán su derecho.


Incapacidad Permanente Absoluta por cualquier causa

Qué le cubre:

En la situación física irreversible y consolidada del Asegurado provocada por cualquier causa que determina la total ineptitud de éste para el mantenimiento de cualquier relación laboral o actividad profesional.

Situación Irreversible y consolidada: 

Es la proveniente de lesiones físicas, psíquicas o fisiológicas cualquiera que sea la causa, siempre que el diagnóstico de esta situación sea considerado irrecuperable por los peritos médicos.

Igualmente, se considerará Incapacidad Permanente Absoluta el dictamen por el Organismo competente.

No le cubre:

Además de las exclusiones generales de la póliza incluidas en el apartado “Exclusiones generales de la póliza”, queda excluida de cobertura la Incapacidad Permanente Absoluta debida a:

-La Resolución de Incapacidad del I.N.S.S. o del organismo que asuma sus funciones dictada después de fallecer el Asegurado.

Exclusiones principales de la póliza

Denominamos “Exclusiones generales de la póliza” a aquellas situaciones que no están cubiertas bajo ninguna circunstancia en este seguro.

A continuación se detallan situaciones que están excluidas dentro de esta póliza de seguros y no se grantiza el pago del capital contratado.

1. Todas las situaciones incluidas en el apartado “No le cubre” de cada una de las garantías.

2. Ademàs del apartado anterior, las situaciones descritas a continuación:

-Aviación:

Quedan excluidas de esta cobertura cuantas personas hagan del vuelo su profesión y/o ocupen una aeronave como integrantes de su tripulación.

En todos los casos se requiere que los aparatos vayan pilotados por personas provistas de un título de piloto para el aparato considerado.

-Sucesos ocurridos como consecuencia de:

Descensos en paracaidas no exigidos por la situación del aparato.

Reacción, radiación nuclear y/o contaminación radiactiva causada directa o indirectamente.

Navegación submarina o en viajes de exploración.

-Las consecuencias de guerra (haya precedido o no declaración oficial de guerra) u operaciones de carácter similar o derivadas de hechos de carácter político o social o actos de terrorismo.

-Los accidentes causados por temblor de tierra, erupción volcánica, inundación y otros fenómenos sísmicos o meterorológicos de carácter extraordinario.

+ Màxim estalvi per als assegutats

 • Al ser una assegurança de contractació col·lectiva, gaudeix d’un estalvi d’entre: un -40% i un -60% segons l’edat.
 • El preu de cada any es calcula en funció de l’edat actual i el capital contractat.

+ Vols comparar el preu amb altres companyies?

Comparatiu de preus respecte altres companyies amb dades obtingudes de rastreator.com:

info-rastreators

Primes calculades per a un home o dona per a un capital de 150.000€ de mort i invalidesa absoluta per qualsevol causa.Preus obtinguts per internet a rastreator.com que poden tenir variacions en funció de les ofertes de les companyies asseguradores.

+ Col·laborar amb el Vida Solidària és fer una donació?

No te caràcter de donació per que es la companyia qui cedeix una part dels guanys obtinguts amb la pòlissa.

+ Estaré informat quan s'hagi assolit el repte i es destini la meva aportació al projecte?

Si, enviarem informació a totes les persones que formin part del grup d’assegurats de la pòlissa col·lectiva.

+ Compromís Social

 • Els guanys de l’assegurança van destinats a projectes socials de l’entitat promotora.
 • La companyia es compromet a renovar la pòlissa, sense tenir en compte l’estat de salut futur de l’assegurat.
 • Compromís creixent d’acceptació de persones amb discapacitats preexistents, lligat al volum del col·lectiu.

+ Tinc els mateixos drets i cobertures estant en una pòlissa col·lectiva?

Si, les cobertures son exactament les mateixes.

Cal tenir en compte petits detalls com:

 • Que tens un CERTIFICAT DE COBERTURA ANUAL en comptes d’una pòlissa individual.
 • Que la data de renovació de la pòlissa es la que s’estableix al col·lectiu: 1 de Gener de cada any.

+ Un col·lectiu amb compromís

 • Compromís d’AXA de mantenir la pòlissa vigent mentre hi hagi assegurats a la pòlissa, sigui quin sigui el seu estat de salut.
 • Compromís de manteniment de la tarifa, que és el preu d’aplicació als assegurats en per a cada any d’edat, fins els 75 anys.

+ Durada de l’assegurança

 • Contracte anual renovable (per l’assegurat).
 • No rescindible fins els 75 anys (per la companyia)

+ Un banc em pot obligar a posar-los com a beneficiaris?

No poden, tot i que tingueu una hipoteca. Només la persona que vosaltres designeu és la que té el dret de decidir sobre el destí de la indemnització.

+ Cobertures incloses a la pòlissa

 • Mort per qualsevol causa
 • Invalidesa absoluta per qualsevol causa.
 • Avançament del 10% del capital per despeses urgents, sense cost afegit fins a 3.000€

+ Designació dels beneficiaris

 • Segons designació epressa de l’assegurat: cònjuge, fills, hereus legals, etc.
 • Cobrament de la Indemnització directament als beneficiaris.

+ Facilitats en la contractació

 • Capital assegurat a partir de 50.000 € i fins a 300.000 €.
 • S’accepten altes fins als 64 anys.
 • Sense reconeixements mèdics, només cal omplir un questionari mèdic molt reduït.

+ Com es pot cobrar l’indemnització?

 • En forma de capital o renda vitalícia, amb la comoditat i els avantatges fiscals que suposa.
 • L’opció de renda ofereix una prestació econòmica estable en el temps.

+ Puc deixar de pagar quan vulgui?

Al ser una assegurança de vida col·lectiva el compromís és fins a l'anualitat en curs i cal comunicar la baixa per escrit dos mesos abans del seu venciment (31 de desembre de cada any).

Per favor esperi...